વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

LRD Result 2022: OJAS Gujarat Police LRD Constable Result 2022

LRD Result 2022: OJAS Gujarat Police LRD Constable Result 2022 @lrdgujarat2021.in

LRD Result 2022

LRD Result 2022: OJAS Gujarat Police LRD Constable Result 2022 Lokrakshak written Test Marks List (lrdgujarat2021.in): Gujarat Lokrakshak Recruitment Board (LRD) has conducted the written test for Police Constable posts on 10 April 2022. Thereafter, the board will now declare the Gujarat Police Constable Result 2022 officially on the Ojas website in the upcoming days.


The candidates who participated in the written test can check the Gujarat LRD Constable Result on the official website only. There will be a list of candidates in PDF format. These candidates will be called up for document verification further,Always Check Our Website to Know Upcoming New Jobs, Technology Tips, Helth Tips and General Info Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep visiting for more jobs and study material updates.

LRD Result 2022 will announce the Results of the written test of the Constable Posts. A merit list of qualified candidates for the next stage will be provided below. Candidates can download the list and check whether they are qualified for the next stage or not.


LRD Lokrakshak Result 2022:
 • Name of Posts : Unarmed Constable – Lokrakshak (Male & Female), Armed Constable – Lokrakshak (Male & Female) & SRPF Constable (Male ) Group-3 in Gujarat Police
 • Physical Test Date : December 2021 and January 2022
 • PST PET Result Date : 21 February 2022 (Released)
 • Date of Written Exam : 10 April 2022
 • Written Test Result Date : April 2022 (Expected)
 • Link for Written Result : Update Soon

The Physical Tests for these posts were conducted in December and January. As per the list released by the board, more than 2.5 lakh candidates were declared qualified for the written test.


A large number of candidates have appeared in the written test organized by Gujarat Lokrakshak Bharti Board at various venues according to the schedule. These candidates will be checking for the LRD Result 2022 now. The same will be declared by the board expectedly in May-June 2022.


Gujarat Police LRD Constable Cut Off Scores – Expected Cut off Marks:

The candidates who had enrolled in the Gujarat LRD Result 2022 Physical Test were shortlisted based on performance. Selected candidates then were called for the next stage of the selection process i.e. written test. Therefore, to finalize the list of candidates for the selection, the board will declare the OJAS Gujarat LRD Constable Result and Merit List.


🆕 જુદી જુદી કેટેગરી તથા જુદા જુદા સંવર્ગની ૫સંદગી યાદી ૫ણ ઉમેદવારો જોઇ શકે તે માટે નીચે મુજબ મુકવામાં આવે છે.(25-10-2022) NEW

 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • બિન હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક જનરલ કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • હથિયારી લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના મહિલા ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • એસ.આર.પી.એફ. જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક EWS કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક SEBC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક SC કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.
 • એસ.આર.પી.એફ. લોકરક્ષક ST કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારની પસંદગી યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો.

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કૉલ લેટર Download link HERE (18-08-2022)


📳 ચકાસણી માટે પસંદગી પામેલની યાદી જોવા માટે અહી કલીંક કરો...

તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા આપનાર તમામ ઉમેદવારોના કેટેગીરીવાઇઝ માર્કસ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી પોતાની કેટેગીરીમાં ઉમેદવારનું સ્થાન કયાં છે ઉમેદવાર તે જોઇ શકે.
LRD Official website: Check HERE

Lokrakshak Recruitment Board will release the list of Minimum LRD Cut Off Marks to make the selection transparent. These cut off will be declared according to different categories. Candidates stay tuned to the official website for Gujarat Police LRD Constable Cut Off Marks.


Expected LRD Cut Off 2022
 • General: 88 (Male) | 70 (Female) | 70 (Ex. ArmyMen)
 • SC: 81 (Male) | 62 (Female) | 65 (Ex. ArmyMen)
 • ST: 71 (Male) | 59 (Female) | 56 (Ex. ArmyMen)
 • SEBC: 84 (Male) | 64 (Female) | 67 (Ex. ArmyMen)

OJAS Gujarat LRD Constable Result 2022
Exam attenders will able to check the LRD Result 2022 online from the official website – www.lrdgujarat2021.in. As soon as the results announce, We also provide here the Gujarat Police Lokrakshak Result Pdf Download Link. In the result pdf, will be shown name, roll number and marks of Candidates who shortlisted for next stage/ final selection list. For further latest news regarding to LRD Gujarat Police Constable Exam Result 2022, keep visiting on this page.


How to Check Gujarat Police LRD Result 2022 ?
 • Step 1: Go to the official website of Gujarat Police LRD Result LRD Recruitment Board i.e. lrdgujarat2021.in
 • Step 2: Click on the result link ‘click here’ on the homepage
 • Step 3: Download Gujarat Police LRD Result Check
 • Step 4: Check your Gujarat Police Written Exam Marks
Gujarat Police LRD Result Link 1 Click Here
Gujarat Police LRD Result Link 2 Click Here

You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this Gujarat Police LRD Constable Result 2022 Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post