વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Gujarat Nursing Admission 2021 – Gujarat ANM And GNM Admission 2021

Gujarat Nursing Admission 2021-22 – Gujarat ANM And GNM Admission 2021-22

Gujarat Nursing Admission 2022
Gujarat Nursing Admission

Gujarat Nursing Admission 2021/22 - Gujarat ANM And GNM Admission 2021/22: Admission Committee for ANM And GNM Medical Professional Education Courses Government of Gujarat, Gandhinagar will issue the notification for GNM (General Nursing and Midwives) & ANM (Auxiliary Nurse and Midwives) admission for the academic year 2021-22. The Gujarat Nursing Admission 2022 process is conducted by this Committee strictly on the basis of Gujarat ANM And GNM Admission 2021 merit of the candidate. Candidates can check all the details of Gujarat Nursing Admission 20208 like application procedure, eligibility criteria, selection procedure etc from this page given below. Gujarat Nursing Merit List 2021,Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking  regularly to get the latest updates.

Gujarat Nursing Admission 2021-22: Diploma in General Nursing and Midwifery or GNM course is a 3 to 4-year diploma in paramedics. Nursing and Midwifery focuses provision of care to individuals, families, and communities.The course can be pursued after successful completion of the 10+2 level of education in the Science stream from a recognized educational Board, with a minimum aggregate score of 40%GNM nursing course usually involves the compulsory completion of a 6-month internship in the discipline as well. This professional, job-oriented course in education lasts 3 to 4 years, with the duration varying across institutes. The course may also be availed of on part-time basis in certain institutes of the country.

Gujarat Nursing Merit List 2021-22: Gujarat GNM ANM Admission 2021:Admission Committee for Professional Courses GNM-ANM Course, B.J. Medical College, Ahmedabad has released notification of the Admission Process for it’s GNM ANM Admission for the year 2021. more details are mentioned below.

Gujarat Nursing Merit List 2021

Gujarat ANM / GNM Merit List ,Online Choice Filling,Counselling 2021

Name of Organization – Admission Committee for ANM / GNM

Name of Course – ANM / GNM

Category – Admission / Merit List

Official Website – medadmgujarat.org


Course Name:
 • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
 • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
 • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
 • Bachelor of Optometry (BO)
 • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
 • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
 • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
 • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
 • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)

Important links for Gujarat Nursing Admission:
 • Gujarat Nursing Admission 2nd Runnd Choice Advertisement: Click HERE
 • Gujarat Nursing Admission 1st Runnd Choice Advertisement: Click HERE

રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે નીચે પ્રમાણે ના પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવા –
 1. ધોરણ-૧૨ ની તમામ પ્રયત્નો ની માર્કશીટ (1 MB થી વધુ નહી)
 2. ધોરણ-૧૦ ની તમામ પ્રયત્નો ની માર્કશીટ (1 MB થી વધુ નહી)
 3. સ્કૂલ લીવીંગ સર્ટીફીકેટ/ ટ્રાન્સફર સર્ટીફીકેટ/જન્મ નું પ્રમાણપત્ર (1 MB થી વધુ નહી)
 4. લાગુ પડતો જાતિ નો (SC/ST/SEBC/EWS) દાખલો (1 MB થી વધુ નહી)
 5. SEBC કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પછીનું નોન ક્રિમી લેયર સર્ટીફીકેટ (1 MB થી વધુ નહી)
 6. ઉમેદવારનો સ્કેન કરેલ પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો (૧૦૦ KB સાઈઝ થી વધુ નહી)
 7. ઉમેદવારની સ્કેન કરેલ સહી નો નમુનો (૧૦૦ KB સાઈઝ થી વધુ નહી)
વિવિધ અભ્યાસક્રમ માટે એલીજીબીલીટી criteria (Click Here) 

Document required for the formQualification required for admission
NotePlease always Check and Confirm the above details with the official website before applying Thanks for visit this Gujarat Nursing Admission 2021 Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post