વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

How To Registration for cowin vaccine 2022

How To Registration for cowin vaccine 2022

Registration for corona vaccine for children over 15 years of age 18 January 2022,Always Check Our Website to Know Upcoming New Jobs, Technology Tips and General Info Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post, Keep checking regularly to get the latest updates.


Registration for corona vaccination of children over 15 years of age 18 January 2022 will start from January 03 – 4pm on Co-Win app.

Steps of registration:
https://selffegistration.cowin.gov.inSelect the option of registration on the portal_

✓Enter your mobile number and click on get otp.

✓OTP will come on your mobile number which will have to be submitted in 108 seconds.

✓As soon as you submit otp a new page will open in which you have to fill in your details.

✓ In addition to support for photo ID, driving license PAN card passport pension passbook NPR smart card or water ID will also be valid.

✓ Choose one of the options and give the ID number.

✓The name must state the date of birth.

✓You will then have the option to select the nearest Covid Vaccination Center.

✓After selecting you can choose the convenient time slot.

✓When your number arrives, go there and get the vaccine.

Cowin vaccine Registration website: Click here.
Download App Below Link – Co-Win app.

 MyGov Corona Helpdesk Number: 
+91 90131 51515 – આ હેલ્પલાઇન નંબર સેવ કરી વૉટસએપ પર તમારા વિસ્તારનો પિનકોડ ટાઈપ કરો અને સેન્ડ કરો, તમારા વિસ્તારમાં નજીકનું વેકશીન સેન્ટરની વિગત તમને વૉટ્સએપ મેસેજથી મળશે.

Thanks for visit this Registration for corona vaccine Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post