વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

My Speed TRAI APP Details And Download

My Speed TRAI APP

ઈન્ટરનેટ ની સ્પીડ ટેસ્ટ કરવા માટેની એપ્પ – My speed TRAI APP on Google play

My speed TRAI APP

My speed TRAI APP: Here is a very useful application for you. This app will tell you your net speed. You can know your net speed from this app then you can also download from this app. The link to download this app is given below after the completion of this article.

App allows to measure your data speed experience and sends the results to TRAI

This application allows you to measure your data speed experience and sends the results to TRAI. The application captures and sends coverage, data speed and other network information along with device and location of the tests,Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking regularly to get the latest updates.

My speed TRAI APP on Google play: The app does not send any personal user information. All results are reported anonymously. While this application gives TRAI details of your data experience, sending a report to TRAI does not constitute a complaint. In case of poor experience, users are requested to register a complaint with their network service providers. ― 📳 My speed TRAI APP Download link

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this My speed TRAI APP Post, Stay connected with us for Upcoming Latest Jobs, Technology Tips, Health Tips, General Information Updates, and more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post