વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

GCERT And GIET Grishmotsav 2022

GIET and GCERT Organized Summer Festival 2022 – GCERT And GIET Grishmotsav 2022 Registration. .

GCERT And GIET Grishmotsav 2022

GIET ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 નોંધણી લિંક | GIET 2022 GIET Grishmotsav 2022 Registration Link : GIET Grishmotsav 2022 Registration Link | GIET ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 નોંધણી | GIET Grishmotsav 2022 રજીસ્ટ્રેશન લિંક, GCERT And GIET Grishmotsav 2022 Registration Link Below Post.

GIET Grishmotsav 2022 Registration : Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) And Gujarat Institute of Educational Technology (GIET) Gandhinagar has Recently Notification For the Grishmotsav 2022 Registration From 1st May 2022 (Gujarat Foundation Day) to 5th June 2022 (World Environment Day) for 36 consecutive days, GIET ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 for Std 1 to 8 for all children Private school children can also participate.

GIET Grishmotsav 2022 Registration : All Students Can Registration here for Grishmotsav 2022, Before Gujarat Grishmotsav 2022 Registration students read carefully all details are given below or official advertisement.

 • Organization: GCERT, GIET
 • Event Name: Grishmotsav 2022
 • Gujarat Grishmotsav Start From: 01.05.2022
 • Gujarat Grishmotsav Last Date: 05.06.2022
 • GujaratAsmita Home Page: Visit Here
 • Youtube Official Chanel: GIETVIDYADARSHAN

GIET And GCERT Grishmotsav 2022 Registration: GIET intends to broadcast programmes on the private channels. Providing VCDs to the primary schools / CRCS to build educational video library. The institute plans to distribute 1000 TV sets and 1000 DVD/ CD players to the primary schools of the state in the next Five Year Plan.

GIET Vision :
> The institute is geared to develop educational delivery systems with the changing times . 
> Producing more quality programmes on subjects like Education , Forest , Health and Panchayat . 
> GIET intends to broadcast programmes on the private channels . 
> Providing VCDs to the primary schools / CRCS to build educational video library . 
> The institute plans to distribute 1000 TV sets and 1000 DVD / CD players to the primary schools of the state in the next Five Year Plan . 
> At present the institute owns resources like digital vision mixer , digital non - linier editing set up , digital intercom . The institute intends to convert the rest of the studio resources into a digital format .. 
> GIET targets to achieve more efficiency , better quality and variety in the future broadcasts by empaneling best Directors from the industry . 
> With the help of EduSat the institute intends to reach up to the most interior areas of the state .

GIET and GCERT Organized Summer Festival 2022At present the institute owns resources like digital vision mixer, digital non-linier editing set up, digital intercom. The institute intends to convert the rest of the studio resources into a digital format. GIET targets to achieve more efficiency, better quality and variety in the future broadcasts by empaneling best Directors from the industry. With the help of EduSat the institute intends to reach up to the most interior areas of the state.


What To Do Students in Summer?
 • Shrimad Bhagwad Gita
 • Activities related to science or mathematics
 • Art activities (painting, music, singing, craft, etc.)
 • Coding
 • Entertainment
 • The story
 • Activities for the family

Competitions during the Summer Festival
 • Eloquence
 • Nursery Rhyme
 • Poetry, storytelling
 • Short film documentary
 • Drama
GIET 2022 Registration link : GIET organizes workshops to train teachers in script writing and prepares textbooks based scripts . Apart from these subjects the scripts are prepared in subjects like cultural and ethical values , research , literature , animal sanctuaries and ancient architectures . These scripts are thereafter presented to the script committee . The committee evaluates these scripts and has rights to approve or disapprove the scripts presented . The approved scripts are then handed over to the directors for the television / radio programmes .

💐 GIET & GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મોત્સવ : 2022

👉 દિવસ-1 તારીખ: 01/05/2022 (ગુજરાત સ્થાપના દિન)
ગ્રીષ્મોત્સવ પ્રવૃતિ:
DAY - 1
આપ આપના ઘરેઆ પ્રવવૃિઓ કરી તેના ફોટોગ્રાફ અથવા વિડીયો મોકલવા માટે: અહિ ક્લિક કરો

GCERT And GIET Grishmotsav 2022 Registration Link

📝કોઈપણ એક જ લિંક માં રજીસ્ટ્રેશન કરવું:
 • GIET અને GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મહોત્સવ 2022માં રજીસ્ટ્રેશન લિંક 1 Click HERE
 • GIET અને GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મહોત્સવ 2022માં રજીસ્ટ્રેશન લિંક 2 Click HERE
 • GIET અને GCERT આયોજિત ગ્રીષ્મહોત્સવ 2022માં રજીસ્ટ્રેશન લિંક 3 Click HERE
ગ્રીષ્મહોત્સવ બાબત GCERT પરિપત્ર Download link HERE.

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 બાબત લેટર 21-4-2022 વાંચવા અને Download link HERE.

GIET Contact Us Address:

GUJARAT INSTITUTE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 132 feet Ring Road , Helmet Cross Roads , Navrangpura , Ahmedabad - 380009 

E - mail 
> giet-ahd@gujarat.gov.in 
> dir-giet-edu@gujarat.gov.in 
> gietgog@gmail.com 

Phone
> 079-27913388 
> 079-27912923  

Fax 079-27912923

Search Query: GCERT And GIET Grishmotsav 2022 Registration, GCERT And GIET Grishmotsav 2022 Registration Link, GCERT Grishmotsav 2022 Registration, GCERT Grishmotsav 2022 Registration Link, GCERT Grishmotsav 2022 Registration Link Here, GIET Grishmotsav 2022 Registration, GIET Grishmotsav 2022 Registration Link, GIET Grishmotsav 2022 Registration Link Here, GIET ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 રજીસ્ટ્રેશન લિંક, GIET Grishmotsav 2022 Registration link

You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this GIET and GCERT Organized Summer Festival 2022 Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post