વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022 |District wise Jagya List

Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022 |District wise Jagya List – more About પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી 2022

Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022

Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022: Gujarat Pravasi Shikshak has posted Recruitment Notice for Shikshan sahayak position Pravasi Shikshak (Teacher) Postings. There are Total Vacancies in Teacher Recruitment 2022 has posted Advertisement for below mentioned Posts 2022,Check Our Website to Know Upcoming New Jobs, Technology Tips, Helth Tips and General Info Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep visiting for more jobs and study material updates.

Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022 Overview
Pravasi shikshak bharti gujarat 2022 Notification

Gujarat education department released the notification for Pravasi teacher. Interested candidates can download complete vacancy notification through ojas.gujarat.gov.in.

Pravasi shikshak salary slip – What is the salary for Pravasi Shikshak?
  • Between 15,000/- to 20,000/-

Pravasi Shikshak Required Documents

1. Aadhar Card of Applicant

2. Birth certificate or Class 10/12 Marksheet as a proof of Age

3. TET or CTET Certificate

4. Educational Qualification (Graduation/Post Graduation/B.Ed)

5. Contact No.

6. E-mail Id

7. Passport size photo

Pravasi shikshak form pdf Gujarat download

The application form is available online. You can also download form offline given below the link.
Pravasi Shikshak form Pdf Download link HERE

Important Paripatra About Pravashi Shikshak Bharti 2022
  • પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી જિલ્લાવાઈઝ મંજુર જગ્યાઓ (District Wise Khali Jagya List PDF Download HERE)
  • પ્રવાસી શિક્ષક યોજનાની મુદત લંબાવવા અને તાસદીઠ માનદવેતનમાં સુધારો કરવા બાબત 22/06/2022 – Latter Download HERE
  • પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી માહિતી માટેનો લેટર 14/06/2022 – Download link HERE
  • પ્રવાસી શિક્ષકની નિમણુંકની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત– Paripatra Download link HERE
  • માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકોનું મહેનતાણું ચુકવવા બાબત – Latter Download link HERE
  • પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂક કરવા બાબત નિયામકશ્રીનો લેટર તારીખ 24-12-2021 – Download link HERE
  • તાસ દીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકની ભરતી કરવા માટે 19/2/2022 નો પરિપત્ર – Download link Here

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Search Query: Pravasi Shikshak 2022, Pravasi Teacher News today, Pravasi Shikshak Bharti application form, Pravasi Shikshak arji form pdf, Pravasi Shikshak application form pdf, Pravasi Shikshak Ni mahiti, Pravasi Shikshak salary, Pravasi teacher salary in Gujarat, Gujarat Pravasi Shikshak Bharti form, Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022 website.

NotePlease always Check and Confirm the above details with the official website before applying Thanks for visit this Pravasi Shikshak Bharti Gujarat 2022 Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post