વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Download Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card

Download Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card – ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card – Kankotri Design Gujarati Word Format | Gujarati lagna kankotri format | Gujarati Lagna Kankotri PDF | Gujarati Lagna kankotri quotes | Gujarati Lagna Patrika PDF Lagna kankotri Design App Download link..

Gujarati Lagan Kankotari

Gujarati Marriage Kankotari is use to generate Indian wedding invitations in Gujarati in your mobile without use of Paper,Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking  regularly to get the latest updates.

Gujarati Lagan Kankotari is Gujarati wedding invitation card maker app which is use to create online wedding invitation card, Indian wedding cards 
design, marriage invitation card, Hindu wedding card in Gujarati language using Gujarati keyboard with the help of different templates given with this kankotri 
maker in Gujarati app. 

In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી you can add various events related to marriage like Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage. Also add photo of marriage couple ( વર - વધુ નામ) and name of marriage couple in gujarati using gujarati keyboard. 

>> Add Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ to make gujarati marriage invitation card more beautiful. 

>> Save and Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc. 

>> How To Use:
• Select Photo from gallery or camera to set on kankotari.
• Select Kankotari/invitation card template.
• Enter name of marriage couple ( વર - કન્યા નામ) using gujarati keyboard and gujarati font.
• Set Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage.
• Set text color as per your choice.
• Replace photo if yo need to change.
• Add Gujarati Tahuko as per your choice.
• Add sticker to decorate gujarati marriage invitation card.
• Save Generated Lagan Kankoari in your device.
• Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc.

Gujarati Lagan Kankotari Apk Download Important link:


કંકોત્રી ડિઝાઇન ગુજરાતી ફોર્મેટ: ગુજરાતી લગન કંકોત્રી ફોર્મેટ ગુજરાતી લગન કંકોત્રી PDF - ગુજરાતી લગન કંકોત્રી અવતરણ ગુજરાતી લગન પત્રિકા PDF - Lagna kankotri Design, Kankotri design Gujarati Word Format, Lagna Patrika Gujarati, Gujarati Lagna Kankotri Quotes, Marriage kankotri in Gujarati, Lagna Kankotri Design, Gujarati Lagna Kankotri Tahuko for Sister, Gujarati Kankotri Format in Word, Lagan kankotri demo Gujarati, Kankotri Design Gujarati Format, Gujarati kankotri lakhan For daughter, Kankotri Design Gujarati pdf download, Marathi wedding card matter in word Format free download, lagan kankotri demo with new word.. .

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this Download Gujarati Lagna Kankotari Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post