વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Prasuti ni Rajao na Pariptro ane Niymo Download

Prasuti ni Raja na Pariptro ane Niymo Download – The Maternity Benefit (Amendment) Bill 2017, an amendment to the Maternity Benefit Act, 1961, was passed in the Rajya Sabha on 11 August 2016, in the Lok Sabha on 09 March 2017, and on 27 March, consent was received from the President of India. 

Prasuti Raja list GR Download: The 2017 [2] Maternity Benefit Act, 1961 protects the employment of women during her maternity time and entitles her to ‘maternity benefit’ – ie complete absence from work – to take care of her child. The Act is applicable to all establishments employing 10 or more employees. 

– પ્રસુતિ રજાઓ માટેના પરિપત્રોનું સંકલન –


Prasuti ni Raja na Pariptro ane Niymo Download - The provisions of The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 are effective from April 1, 2017. However, the provision on the crèche facility (section 111A) will be effective from July 1, 2017.
The Act applies to all establishments, including factories, mines, plantations, government establishments, shops and relevant applicable laws, or any other establishments notified by the Central Government,Latest News, jobs Updates, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post.

All In One Prasuti And Pitrutva Raja Circular GR:
The Maternity Benefit Amendment Act has increased the period of maternity leave available to women employees from the current 12 weeks to 26 weeks. Under the Maternity Benefit Amendment Act, this benefit can be availed by women for a period up to a maximum of 8 weeks before the expected delivery date and the remaining time can be availed after delivery. For women who have 2 or more live children, the duration of paid maternity leave will be 12 weeks (ie 6 weeks before and 6 weeks after the expected delivery date).

Maternity leave for adopted and commissioned mothers:
12-week maternity leave as well as “commissioned mothers” for mothers adopting a child less than three months from the date of adoption. The commissioning mother is defined as the biological mother who uses her eggs to make an embryo implanted in another woman.
Download Prasuti ni rajao na pariptro ane niymo 2020

Prasuti ni Raja na Pariptro ane Niymo Download links:

1, પુરા પગારમાં સમાવિષ્ટ કરવા 60 દિવસની રજા ગણવા બાબત – DOWNLOAD.

2, પ્રસૂતિની રજાઓ દરમિયાન ગમ્મે ત્યારે પિતૃત્વની રજા ભોગવી શકાય – DOWNLOAD

3, પ્રસુતિ અને પિતૃત્વની રજાઓ અંગે પરિપત્ર –DOWNLOAD.

4, પ્રસૂતિની 180 રજાઓ મળવા પાત્ર છે એ બાબતનો પરિપત્ર – DOWNLOAD.

5, માતૃત્વ અને ચૂંટણી વળતર રજા અને તેની ગણતરી– DOWNLOAD.

6, સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિની રજા મંજુર કરવા બાબત– DOWNLOAD.

7, કરાર આધારિત ફિક્સ મહિલા કર્મચારીને માતૃત્વની રજા આપવા બાબત– DOWNLOAD.

8, પ્રસુતિ દરમિયાન 180 દિવસના પગાર અંગેનો ઓર્ડર– DOWNLOAD

9, કસુવાવડ અથવા ગર્ભપાતના કિસ્સામાં રજા મંજુર કરવા બાબત – DOWNLOAD

10 prasuti rjana niymo DOWNLOAD

11 vidhyashayak mahila karmchari ne parsutini malva patra rajao -DOWNLOAD
રજા માંગણીનું ફોર્મ - Download.

શિક્ષકો માટે વિવિધ રજાના નિયમો સમજવા માટે ઉપયોગી pdf Download.
Prasuti And Pitrutva Raja All Paripatra, Niyamo and Report Form Download in PDF - All In One Prasuti And Pitrutva Raja Circular GR 

Prasuti Raja Na Paripatra : Paripatra Latest Gr for Maternity leave government of Gujarat in Gujarati, All gr Gujarat government PDF download KASUVAVAD Raja Paripatra Paripatra Gujarat Government SHIKSHAN MAHITI PARIPATRA

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this Prasuti ni Raja na Pariptro ane Niymo Download Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post