વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Ayurveda household remedies Information PDF Download

These household remedies are very useful for everyone - The best home remedies for any ailment remain - આયુર્વેદ ઘરગથ્થુ ઉપચાર માહિતી PDF Download.

Whether it's a headache or a high BP problem. Spices used in home cooking come in handy every time.

આયુર્વેદ ઘરેલું ઉપચાર માહિતી PDF Download

There are very few people nowadays who try homemade recipes. But Motro, if we talk about old times, our grandparents would spend their whole life relying on this. You can also try this homemade recipe we showed. Which is very useful. But if you have any problem with this recipe, leave it immediately. Because not everything suits everyone. So here are some useful home remedies,Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking  regularly to get the latest updates.

Ayurveda is one of the World's oldest and most comprehensive systems of natural medicine, and is particularly useful for addressing the chronic conditions Western medicine finds difficult to treat. This authoritative book provides a comprehensive introduction to Ayurvedic medicine for the practitioner or student.

The authors describe the foundations and principles of Maharishi Ayurveda in detail, and drawing on the latest scientific research into its efficacy, show what it can offer clinical medicine in the West. Topics covered include pathogenesis and diagnosis, diet and digestion, toxic build-up, purification therapies, the effects of the emotions and thinking on health, and the practical applications of Transcendental Meditation.

Menstrual cramps - Squeeze 2-3 lemons in a glass of cold water and drink it daily to get relief.

Severe headache - Peel an apple and grate it. Mix a little salt in it and eat it on an empty stomach in the morning.

Flatulence - Mix 1/4 teaspoon of baking soda in water and drink

Sore throat - Boil 2-3 basil leaves in water and rinse with that water.

Mouth Ulcers - A mixture of ripe banana and honey gives immediate relief. It can also be made into a paste and applied to the mouth.

High BP- Take 3 grams fenugreek seed powder with water morning and evening. There are benefits to taking this for fifteen days. This is also beneficial in diabetes.

asthma- half a teaspoon of cinnamon powder to a teaspoon of honey

Mix and eat at night before going to bed.

Dandruff- Apply camphor and coconut oil. It can also be applied every night before bed.

Hair Whitening-  Cut dry amla in half, boil it in coconut oil and then massage it into the hair.

Dark Circles- Mix orange juice with glycerin and apply under eyes.

Taking medicine in every small and big health problem is very harmful to health. So it is better to take medicine for minor health problems like headaches, acidity etc. The home-made recipe of grandparents should be adopted so that the problem can be solved quickly and no reaction can take place.

Home Remedies - These 10 Diseases Can Be Cured Without Drugs

1. Applying coconut milk to the hair follicles reduces hair loss. Applying aloe vera gel to the hair follicles also reduces hair loss.

2. Ginger juice and lemon juice in the right amount is beneficial in headaches. Boil the basil leaves in water and drink it when it gets slightly hot. The headache will be relieved immediately.

3. If you have pimples on your face, apply a little lemon juice on the pimple area at night while sleeping. Acne will stay till morning.

4. If there is a problem of acidity or inflammation in the stomach, taking cold milk gives immediate relief. This is because milk contains calcium which prevents the formation of acid.

5. One drop of mint leaf juice in the nose for cold and cough is beneficial. Mixing black pepper, mint and salt and chewing it together gives quick relief in cold.

6. Mix the right amount of coconut oil and lemon juice and massage it into the hair follicles with the fingertips.

7. If you crush 5-10 leaves of mint and extract the juice and put it in the ear, this ear pain is relieved.

8. Chewing ajma seeds with black salt is beneficial in indigestion.

9. If there is a complaint of bad breath in the mouth, grind the dried leaves of mint and make a powder of it and apply it on the teeth like manjan. Doing so removes bad breath and strengthens the gums.

10. If there is pain in the teeth, rinse with salt water.

રોગ અને ઉપચાર:
 • આંખની પીડાના આયુર્વેદિક ઉપચાર
 • દાંતની પીડા
 • શરદી
 • તાવના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • નસકોરી
 • વાળની સંભાળ
 • ખીલના ઘરગથ્થું ઉપચાર
 • બાળકની સંભાળ
 • સારા સ્વસ્થયની નિશાની - ગાઢ ઊંઘ
 • આંખ માટેના ઉપચાર
 • એસીડીટી માટેના આયુર્વેદિક ઉપચાર
 • અંગ જકડાય જાય છે.
 • અનિંદ્રા- ઉંઘ ન આવવી
 • અશક્તિ - નબળાઈ
 • કફનો ઉપચાર
 • ઉધરસ ખાંસીનો ઉપચાર
 • ડાયાબિટીસ અને આયુર્વેદ
 • હૃદયની બીમારી બ્લડપ્રેશર
 • જીવજંતુના ડંખના ઉપચાર
 • કબજિયાતનો ઉપચાર
 • કમરનો દુખાવો- સંધિવા નો ઉપચાર
 • કાનની પીડા - ઘરેલું નુસ્ખા
 • ખરજવું, ખસ, ખૂજલી, દરાજ ના ઉપચાર
 • મહિલા રોગોના આયુર્વેદિક ઉપચાર
 • પથરીના આયુર્વેદિક ઉપચારો
 • પેટના દર્દોના દુઃખમાં આયુર્વેદ ઉપચાર
 • સોજો-મૂંઢમાર નો ઉપચાર
 • અજીર્ણ- ભૂખ ન લાગવી
 • આધાશીશી - માથાના દુઃખાવાના આયુર્વેદિક ઉપચાર
 • કમળાના આયુર્વેદિક ઉપચારો
 • કરમિયા આયુર્વેદ ઉપચાર
 • કોલેરા ઘરેલુ ઉપચાર
 • ક્ષય ના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • ગળાના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • ઘા-જખમના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • ચામડીના રોગોના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • દમ-શ્વાસના ઘરેલુ ઉપચાર
 • દાહ બળતરા મટાડો
 • નશો ઉતારવો
 • બાળકો માટેની ઉપયોગી ટિપ્સ
 • હરસ મસાના આયુર્વેદ ઉપચાર
 • હેડકીના ઘરેલુ ઉપચાર
 • નજીવા લસણનો સજીવો પર ઉપકાર
 • માનસિક રોગોમાં ઉપયોગી આયુર્વેદ
📝 આ PDF માં ઉપર આપેલ વિગત પ્રમાણે ઉપચાર આપેલ છે. Home Remedies PDF Download link.
There will be relief in pain. Applying clove oil also reduces toothache.

📝 રસોડાની ઔષધિઓ PDF Download link HERE 

Burning on the body - Burning anywhere on the body .. If the skin is burnt due to extreme heat .. If there are wrinkles on the skin or skin disease, then applying raw potato juice is beneficial.

આયુર્વેદ Book pdf રોગો અને ઉપચાર pdf: આયુર્વેદિક વનસ્પતિ બુક pdf, ઘરગથ્થુ અને દેશી ઉપચાર બુક PDF, આરોગ્ય બુક pdf આયુર્વેદિક ઉપચાર ગુજરાતી બુક | Ayurveda Granth pdf, Diseases and Remedies pdf, Ayurvedic Herbs pdf, Home and Country Remedies pdf, Health Pdf, Ayurvedic Remedies Gujarati, ઔષધો અને રોગોપચાર book, ayurved gujrati ગુજરાતી બુક pdf, આયુર્વેદિક પુસ્તકો, એસિડિટી માટેના આયુર્વેદ ઉપચાર, આયુર્વેદિક જીવનશૈલી ઘરેલુ ઉપચાર, આયુર્વેદિક દવા વનસ્પતિ

Thanks for visit this household remedies Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post